سطح 8

2600 امتیاز


بیوگرافی


?ﺖﯿﮔﺪﻧﺯ ﻮﺗ هﺩﻮﺑ ﯽﮕﻨﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﻦﺻﺍ ﻪﮐ دﺮﮐ شﻮﻣﺍﺮﻓ ﺪﯾﺎﺑ نﺭﺍﺪﻧ ﻢﻫ ﯽﺘﺣﺭﺎﻧ شﺯﺭﺍ ﯽﺘﺣ ﺎﯿﻀﻌﺑ
Sarooa

Sarooa

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58