سطح 6

1300 امتیاز


بیوگرافی


توخوبی هوا بده

یاد گرفتم نباید کسیو بیشتر از خودم دوس داشته باشم

تلاش نکن چیزیو از من بگیری
من بهتر از اونو بدست میارم
ولی اول کل دارایتو یکجا ازت میگیرم

زندگی میکنم حتی اگه بهترین هایم راازدست بدهم
چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر رابرایم میسازد
بگذار هرچه ازدست میرود برود من آن رامیخواهم که به التماس الوده نباشد

میخوای منو بشناسی از خودم بپرس بقیه همه جوره به نفع خودشون معرفیم میکنن!

Sh..

Sh..

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58