سطح 10

4300 امتیاز


بیوگرافی


[مَِیَِشَِمَِ هَِمَِوَِنَِۍَِ کَِعَِ اَِرَِزَِوَِتَِعَِ]???

اَصَن مَن بَد قَبضش میاد جݪو دَر خونع شما؟!?➿♌
ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ, ᵏᵉᵉᵖ ᶤᵗ ѕᵃᶠᵉ??
نو کع میاد بہ بازار کار میرسع بہ همینع کع هس نمیخواۍ اوکۍ باۍ???
_-mmd-_

_-mmd-_

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58