>اخرین بازدید..^.- ميزني بيرون خبري نيس:')?? عصبانی ميشي-.- ميگي ولش باو شب ميخوابي^^:) ولي بفكرمي که کجام چرا نیسم :'( هنوزم بيخبر‼️ صب ديگه مياي در خونمون^.^? صوت قشنگ عبدالباسط?^^ داربستي كه واسه پارچه ميزنن? شك ميكني ميري جلو مارا در غم از دست رفتن فرزند عزيزتان شريك بدانيد :]?? ماشيني كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه^^:) پلک ميزنى باورت نمیشه :) ميدوئي تا خونتون? تو راه اشكاتو پاك ميكني :'(? ميشني جلو در :) ميبندي چشاتو? خاطره ها^^ صدام حرفام فُشام خنده هام^^:) رد دادنامون عکسامون^^:) تو كمد دنبال لباس مشكي??:) عصري، سر خاك^^:)⚰️ تسليت به مامانم :") تاج گلا?^^ لباساي مشکی!? اون روز همه هَسَن فقط من نیسَم :')?? "> >اخرین بازدید..^.- ميزني بيرون خبري نيس:')?? عصبانی ميشي-.- ميگي ولش باو شب ميخوابي^^:) ولي بفكرمي که کجام چرا نیسم :'( هنوزم بيخبر‼️ صب ديگه مياي در خونمون^.^? صوت قشنگ عبدالباسط?^^ داربستي كه واسه پارچه ميزنن? شك ميكني ميري جلو مارا در غم از دست رفتن فرزند عزيزتان شريك بدانيد :]?? ماشيني كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه^^:) پلک ميزنى باورت نمیشه :) ميدوئي تا خونتون? تو راه اشكاتو پاك ميكني :'(? ميشني جلو در :) ميبندي چشاتو? خاطره ها^^ صدام حرفام فُشام خنده هام^^:) رد دادنامون عکسامون^^:) تو كمد دنبال لباس مشكي??:) عصري، سر خاك^^:)⚰️ تسليت به مامانم :") تاج گلا?^^ لباساي مشکی!? اون روز همه هَسَن فقط من نیسَم :')?? " />

سطح 18

18700 امتیاز


بیوگرافی


رفیق^^?
یه روزی میرسه
صبح از خواب پا ميشي*.*??
گوشيتو ور ميداري ميبينی pm نداري ازم?❌
ميگيري ميخوابي^^
ظهر پا ميشي+.+☀️
ميبيني تو تلگرام آفم?
ميبيني جواب كامنتاي کسی رو هم ندادم^^:)
اس ميدي?
ج نمياد;)??
ناراحت ميشي :"(
بعد يساعت باز اس ميدي?
ج نمياد^^:)‼️
زنگ ميزني☎️
مشترك مورد نظر خاموش ميباشد?:)
تلگرام~>>اخرین بازدید..^.-
ميزني بيرون
خبري نيس:')??
عصبانی ميشي-.-
ميگي ولش باو
شب ميخوابي^^:)
ولي بفكرمي که کجام چرا نیسم :'(
هنوزم بيخبر‼️
صب ديگه مياي در خونمون^.^?
صوت قشنگ عبدالباسط?^^
داربستي كه واسه پارچه ميزنن?
شك ميكني
ميري جلو
مارا در غم از دست رفتن فرزند عزيزتان شريك بدانيد :]??
ماشيني كه پشتش اعلامیه زدن و اسم من روشه^^:)
پلک ميزنى باورت نمیشه :)
ميدوئي تا خونتون?
تو راه اشكاتو پاك ميكني :'(?
ميشني جلو در :)
ميبندي چشاتو?
خاطره ها^^
صدام
حرفام
فُشام
خنده هام^^:)
رد دادنامون
عکسامون^^:)
تو كمد دنبال لباس مشكي??:)
عصري، سر خاك^^:)⚰️
تسليت به مامانم :")
تاج گلا?^^
لباساي مشکی!?
اون روز همه هَسَن فقط من
نیسَم :')??
__NiLY

__NiLY

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58