سطح 9

3400 امتیاز


بیوگرافی


یک بار دلم رو شکوندی هیچی نگفتم ولی آروم آروم اشکام اومد ???
دومین بار وابستم کردی نگران بودم??
ولی یک بار لیست رو که دیدم بد جوری گریه کرم????????
ش یادت باشه با دلم چی کار کردی???
qgsyhk

qgsyhk

در بازی های

کافه گیم

کافه چت

خسروان- میدان حسن حسینی- خیابان حبیب اله- پلاک 58